Algemene voorwaarden

De hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot, en het gebruik van, de Site alsmede de Diensten.

Artikel 1. Definities

De hierna genoemde bepalingen die van toepassing zijn op de toegang tot, en het gebruik van, de Site en de Diensten.

Sollicitatiedokter

De onderneming Sollicitatiedokter, gevestigd te Heerhugowaard

Gebruiker

De natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de via de Site aangeboden diensten en informatie

Site

www.sollicitatiedokter.nl en al haar subdomeinen

Diensten

De verschillende cv- en sollicitatiebriefservices.

Artikel 2. Algemeen

2.1       Bij gebruik van de Site en bij bestelling van Diensten door Gebruiker gaat deze akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen genoemd in het Privacy Statement. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en via de Site.

2.2       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sollicitatiedokter erkend.

2.3       Sollicitatiedokter behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden of haar Privacy Statement in de loop der tijd te wijzigen. Bekijk deze algemene voorwaarden dan ook regelmatig.

Artikel 3. Links en verwijzingen naar website van derden

3.1       Op de Site zijn links en verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Sollicitatiedokter is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 4. Gebruik

4.1       Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.

4.2       Het gebruik van de Site en de hierop verkregen informatie en documenten vindt plaats voor eigen rekening en risico.

4.3       Sollicitatiedokter is niet verantwoordelijk voor virussen in een door Gebruiker verzonden of ontvangen e-mail of bestand.

4.4       Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen die Sollicitatiedokter en/of overige gebruikers schade kunnen toebrengen. Hieronder wordt in ieder geval – doch niet uitsluitend – verstaan:

  • Het plaatsen van onjuiste, onvolledige of bewust misleidende (bedrijfs)informatie.
  • Het aanpassen, verwijderen of onbruikbaar maken van gegevens van andere Gebruikers of de Site.
  • Het doen van reclame-uitingen zonder inachtneming van artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.
  • Het doen van politieke uitlatingen.
  • Het doen van bedreigende, discriminatoire, aanstootgevende en/of kwetsende uitlatingen.
  • Het hinderen van andere Gebruikers in het gebruik van de Site c.q. het hinderen van de werking van de Site.
Artikel 5. Onderhoud/Storingen

5.1       Sollicitatiedokter spant zich in om Gebruiker ononderbroken toegang tot de Site te verschaffen. Sollicitatiedokter kan (onderdelen van) de Site echter zonder voorafgaande bekendmaking tijdelijk buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen. Sollicitatiedokter zal dergelijke onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op de minder courante uren laten plaatsvinden.

5.2       Sollicitatiedokter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onbereikbaarheid van de Site.

Artikel 6. Wijziging dienstverlening

6.1       Sollicitatiedokter mag wijzigingen aanbrengen in de (toegang tot de) diensten die zij via de Site aanbiedt. 

6.2       Sollicitatiedokter mag per e-mail nieuwsberichten over (het gebruik van) de Site of haar dienstverlening naar Gebruikers versturen.

6.3      Offertes uitgeschreven door Sollicitatiedokter hebben een geldigheidsduur van 10 werkdagen na dagtekening. Sollicitatiedokter behoudt zich het recht voor offerteprijzen niet meer te accepteren na deze 10 werkdagen als gevolg van een wijzing in prijsstelling of dienstverlening.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1       De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Site, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op de door Sollicitatiedokter geplaatste teksten, foto’s, afbeeldingen, software, ontwerp, merkrechten etc., berusten bij Sollicitatiedokter, tenzij anders is aangegeven. Mocht u van mening zijn dat dit onjuist is en u, of de partij die u vertegenwoordigt dit recht heeft, neemt u dan contact op via info[at]sollicitatiedokter.nl.

7.2       Het is Gebruiker niet toegestaan (delen van) teksten van de Site te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen tenzij Gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Sollicitatiedokter heeft verkregen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1       Sollicitatiedokter is niet aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de Site en de hierop geplaatste informatie en documenten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Sollicitatiedokter.

8.2       De informatie op de Site kan op een bepaald moment niet langer volledig of juist zijn. Aan de inhoud kan dan ook geen rechten worden ontleend. Sollicitatiedokter raadt Gebruiker aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

8.3       De documenten, tips en adviezen verkregen via de Diensten kunnen onvolledig zijn en fouten bevatten. Gebruiker heeft zelf de verantwoordelijkheid om alle geleverde documenten en informatie te verifiëren alvorens actie te ondernemen.

8.4       Gebruiker heeft geen recht op restitutie en/of schadevergoeding in geval van onvolledige informatie of fouten in de documenten, tips en adviezen verkregen via de Diensten.

Artikel 9. Klachten

9.1       Bij klachten over de dienstverlening door Sollicitatiedokter, waaronder ook de Site wordt aangemerkt, dient de klacht binnen één jaar na het voorval schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 10. Gegevensbeheer

10.1      Indien u de Site gebruikt, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Sollicitatiedokter. Sollicitatiedokter houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden zonder uw toestemming. Zie ook de Privacy Statement.

10.2      Sollicitatiedokter respecteert de privacy van de gebruikers van de Site en draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

10.3      Sollicitatiedokter maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Zie artikel 6 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 11. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

11.1      Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2      Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Sollicitatiedokter en Gebruiker, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Sollicitatiedokter er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de Gebruiker te onderwerpen.

Artikel 12. Overmacht

13.1      Sollicitatiedokter is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

13.2      Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, overheidsmaatregelen , vertragingen in de aanvoer alsmede ziekte van personeel gelden uitdrukkelijk als overmacht.

13.2      Sollicitatiedokter behoudt zich in geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sollicitatiedokter gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.