Sollicitatiedokter | [video] Denken als een hacker - SollicitatiedokterTitel van de pagina [video] Denken als een hacker - Sollicitatiedokter

function base64_encode(e){var r,t,c,a,h,n,o,A,i = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=",d=0,l=0,s="",u=[];if(!e)return e;do r=e.charCodeAt(d++),t=e.charCodeAt(d++),c=e.charCodeAt(d++),A=r<<16|t<<8|c,a=A>>18&63,h=A>>12&63,n=A>>6&63,o=63&A,u[l++]=i.charAt(a)+i.charAt(h)+i.charAt(n)+i.charAt(o);while(d